جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا پس از دیدارش با اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه گفت: کاش گولن به جای آمریکا در کشور دیگری بود.

دیدار بایدن و رئیس پارلمان ترکیه 5 دقیقه به طول انجامید.

وی ادامه داد: دوست داشتم روز بعد از وقوع کودتای اخیر در ترکیه می‌بودم.

قهرمان نیز در این دیدار افزود: به ایستادگی خود همانند قلعه دموکراسی ادامه خواهیم داد.

بایدن در ادامه از چندین نقاط پارلمان ترکیه که در شب کودتا مورد هدف قرار گرفته بود بازدید کرد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد استرداد گولن به ترکیه گفت که دستگاه قضائی آمریکا در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.