«باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا طی سخنان امروز خود، «هیلاری کلینتون» را مناسب ترین فرد برای تصدی کرسی ریاست جمهوری آمریکا دانست.

«اوباما» گفت که «کلینتون» در میان نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اصلح ترین است.

وی همچنین در مورد مزایای «هیلاری کلینتون» گفت: او به خوبی کارمندان خود را می شناسد. و این همان ویژگی است که وی را بیشتر از هر فرد دیگری برای تصاحب این سمت متمایز می کند.

«اوباما» که پیشتر در سال 2008 موفق به شکست «کلینتون» در انتخابات ابتدایی دمکرات ها در آمریکا شده بود گفت که نظرش نسبت به نقاط قوت و ضعف کلینتون مثبت است.

وی همچنین در ادامه توضیحات خود در مورد شخصیت «کلینتون» گفت: چیزی که می خواهم بگویم این است که او سیاست داخلی و خارجی را به خوبی و بیشتر از هرکسی می شناسد و بهترین گزینه را به نفع آمریکا و افراد عادی انتخاب خواهد کرد و متوجه این موضوع هست که در این دمکراسی که ما داریم، روند به آن سرعت که می خواهیم اتفاق نمی افتد.