روزنامه اعتماد با انتشار این کارتون از شیکه مویرگی احمدی نژاد برای بازگشت به قدرت از طریق شوراهای شهر نوشت.

 

کاریکاتور: دور برگردان احمدی نژاد!