رئیس جمهور صبح امروز در جمع کارگران مپنا به مناسبت هفته کارگر گفت: اگر صادرات نفت از یک میلیون و 200 هزار بشکه به 2 میلیون و 300 هزار بشکه رسیده، چیزی نیست. دو برابر شده و تنها یک میلیون و 100 هزار بشکه اضافه شده است. در سایه برجام، امروز برای نقل و انتقال پول دست شما باز شده است و در سایه برجام به جای اینکه کشتی های بزرگ در ساحل بزرگ همسایه پهلو بگیرند، در ساحل خودمان پهلو می گیرند.

وی افزود: اینها می گویند در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم، چرا زندگی خوب ما را برهم زدید اما امروز روزی است که راه برای سرمایه گذاری خارجی باز شده است.

وی گفت: یک فعالیت دانش بنیان امروز ما را به غرور رسانده، ما به آن برقی افتخار می کنیم که نیروگاهش به دست کارگر ایرانی و مپنا ساخته شده است و قطاری برای ما لذت بخش است که لکوموتیو آن توسط کارگران ایرانی ساخته شده باشد.