دکتر حمید ابوطالبی معاون سیاسی رئیس جمهور در صفحه توییتر خود یادداشتی در نقد توهین های چند روز اخیر به آرای اصلاح طلبانه تهرانی ها به رشته تحریر در آورده است.

‏اصولگرایان سرِناسزاگویی برداشته اند؛ اینکه می گویند:"رای بخشی ازمردم تهران عموماً قداست زدایی شده و عرفی و حامل ارزش های غربگرایانه است و تهران شهری است با انبوهی از جمعیت متعلق به طبقه متوسط جدید شهری، پیچیده در سبک زندگی شبه مدرن با مطالبات شبه روشنفکرانه از رقیب سیاسی در تهران شکست نخورده اند، بلکه این کنش سیاسی، تجلی یک سبک زندگی است.این شکست، فرهنگی وتمدنی است."

این سخنی سهمگین و باوری ناراست است که شکست خود را اینگونه توجیه و مردم صمیمی و دوست داشتنی و بزرگوار تهران را اینگونه مورد تهاجم قراردهید. به نظر من، مدرنیته در تهران مغایر با دینداری، اخلاق مداری و ارزش محوری نیست؛ اتفاقا تهرانی ها ارزش مدارتر، اخلاقی تر،صمیمی تر، بامحبت تر، عالم تر و...اند؛

مردم تهران به باورهای دینی، ارزش های اخلاقی و سبک زندگی خود احترام می گذارند؛ ولی ازخشونت، افراط، تندروی، تحمیل عقیده،تحمیل سبک زندگی بیزارند؛

باید تهرانی باشید و با تهرانی زندگی کرده باشید تا ابعاد عمیق حیات اجتماعی در تهران را درک کنید و آنگاه بتوانید نسبت به تهرانی ها ابراز نظر کنید؛

‏بایدتهرانی باشید تا ابعاد عمیق باورهای نوین و ارزش مدار آن را بشناسید؛ باید تهران سرفراز را از بلندای دماوند آن درک کنید نه در کنج خانه اندیشه هایتان.

‏دوستان عزیز، مردم تهران سرنوشت شان را خودشان می نویسند؛ برای آینده شان خود تصمیم می گیرند و حیات اجتماعی و فردی خود را آگاهانه رقم می زنند؛

‏دوستان گرامی رای و نظر تهرانی ها عمیقا در ایران تاثیرگذار است؛ تک تک این مردم، ارزش آراء خود را وقتی تجمیع می شود،می‌دانند: از ریاست جمهوری تا مجلسین.

‏انتخابات تهران با بسیاری از نقاط دیگر تفاوت دارد؛ با تهرانی باید صمیمی بود، به او عشق ورزید؛تهران را دوست داشت؛ زیرا تهران تصویر کلان سیاست در کشور است.

تهران همیشه الگوی ایرانیان بوده است؛ در تمدن سازی، سیاست، فرهنگ، اجتماعیات و اقتصاد. اینکه شکست خود را فرهنگی و تمدنی خوانده اید،سخن هراس آلودی است.

‏نباید این بزرگواری ها، بزرگ منشی ها، ایران دوستی ها، ارزش مداری ها و اخلاق محوری ها را به سخره گرفت؛چون به کسی رای نداده اند؛ چراکه، رای تهران عمیقا سیاسی است؛ آنها می دانند برای رای دادن، شاید بهترین روش، برنگزیدن باشد؛ تا نخواستن خود را اعلام کنند. نبایدآن را کم پنداشت.

شهردوست داشتنی من، تهران؛ و تهرانی های دوست داشتنی؛ به شما افتخارمی کنیم. چون دماوندمان استوار باشید.