ارثارین کازین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، به دنبال ماموریت سه روزه اش در یمن در قاهره گفت که مناطق جنگ زده این کشور در معرض قحطی قرار دارند.

ماه گذشته، اسماعیل ولد شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن گفته بود که این کشور تنها یک گام با قحطی فاصله دارد.

مطالعات برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نشان می دهد که امنیت غذایی برای اندکی بیش از یک میلیون شهروند یمنی که به دنبال بحران در این کشور آواره شده اند، متزلزل است.

بر اساس این آمارها تقریبا ۱۳ میلیون نفر از مردم یمن از نامنی غذایی برخوردارند و بیش از نیم میلیون کودک در این کشور از سو تغذیه رنج می برند.