باراک و میشل اوباما دیروز با سفر به سلما، در پنجاهمین سالگرد راهپیمایی خونین برای کسب حقوق مدنی سیاهان آمریکا، شرکت کردند. جرج بوش و لورا بوش نیز در میان حاضران در این مراسم بودند. این برنامه در پنجاهمین سالگرد راهپیمایی ۵۰ مایلی در اعتراض به عدم به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاهان، برپا شد.

جنبش مدنی مردم شهر سلما در سال ۱۹۶۵ در روز یک شنبه ای که بعدها یک شنبه ی خونین لقب گرفت، سرکوب شده بود. در این راهپیمایی شرکت کنندگان کتک خوردند و با گاز اشک آور روبه رو شدند در حالی که می خواستند از طریق یک راهپیمایی صلح آمیز از سلما به مونتگمری از حق رای خود دفاع کنند.