محمدرضا باهنر درباره استیضاح فرجی دانا و رای نیاوردن وزرای پیشنهادی رئیس جمهور توضیحات جدیدی داد.

وی در این مصاحبه درپاسخ به سوالی درباره فعالیت تندروهای مجلس در جریان استیضاح فرجی دانا و رای نیاوردن نامزدهای دیگر گفت: طبق قانون اساسی وقتی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس جمع می شوند می توانند یک وزیر را استیضاح کنند.

من هفت دوره مجلس بوده ام و تقریبا با همه دولت ها من همزمان در مجلس بوده ام. من این ادعا را به صورت جدی دارم که هیچ وزیری در هیچ دولتی نیست که در مجلس ۱۰ مخالف جدی داشته باشد. بنابر این امضا می کنند و طرح استیضاح به جریان می افتد.

یعنی شروع استیضاح با ۱۰ نفر است اما اگر بخواهد که استیضاح به نتیجه برسد باید نصف به اضافه یک نفر باید رای بدهند. اگر مجلس دست آن گروه هایی که شما می گویید تندرو بود که باید تا کنون ۱۰،۱۲ وزیر استیضاح می شدند.

باهنر درپاسخ به سوالی درباره نیروهای تندرویی که جریان استیضاح را هدایت می کردند گفت: چرا سر استیضاح وزیر علوم بقیه را متهم می کنید، خود من را متهم کنید. من خودم جزو نیروهای اصلی بودم که به استیضاح وزیر علوم رای دادم. ما شش ماه با وزارت علوم مذاکره کردیم. اشکالاتی بود که در جلسات می پذیرفتند اما بعد از جلسه عمل نمی کردند.

انشاالله خدا آقای فرجی دانا را موفق بدارد که خدمت های خوبی را به نظام و انقلاب داشته باشند. من خودم استیضاح کننده نبودم اما در فرایند استیضاح، خیلی رفتیم و نشستیم که این مسئله حل بشود، اما حل نشد. قطعا در استیضاح آقای فرجی دانا، خیلی از نیروهای رهروان ولایت رای دادند، وگرنه اگر رای نمی دادند که استیضاح رای نمی آورد.