سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا به روایت یک تصمیم سنتی در این کشور در مراسم نطق سالانه رئیس جمهور این کشور پرداخت که بر اساس آن یکی از اعضای دولت به صورت مخفی در مراسم شرکت نمی کند تا در صورت وقوع حادثه ای زمام امور را در دست بگیرد.

در شب خطابه سالانه به طور سنتی از یکی از اعضا کابینه خواسته می شود تا در مراسم سخنرانی شرکت نکرده و در خارج از ساختمان کنگره، غالبا در کاخ سفید، مستقر شود.

عنوان او " Designated Survivor " یا " بازمانده از پیش تعیین شده " است. این از آن روست که کلیه مقامات کشوری، لشکری و قضایی آمریکا برای شنیدن سخنرانی رئیس جمهوری در ساختمان کنگره حاضر هستند، و در صورت وقوع حادثه ای در ساختمان کنگره و درگذشت رئیس جمهوری و دیگر مقامات، بازمانده از پیش تعیین شده بتواند زمام امور کشور را در دست بگیرد.

هویت عضو کابینه انتخاب شده معمولا تا زمان آغاز سخنرانی رئیس جمهوری مخفی می ماند. بر این اساس امسال وزیر امور حمل و نقل بازمانده از پیش تعیین شده بود.