سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان سوء استفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت های مورد احترام ادیان، ملت ها و توهین به ادیان الهی و ارزش ها و نمادهای مورد احترام این ادیان را محکوم و غیرقابل قبول دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله تروریستی امروز در پاریس را محکوم کرد و هرگونه اقدام تروریستی علیه انسان های بی گناه را با تعالیم اسلام بیگانه دانست.

افخم سوء استفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت های مورد احترام ادیان و ملت ها، توهین به ادیان الهی و ارزش ها و نمادهای مورد احترام این ادیان را محکوم و غیرقابل قبول دانست.

افخم در واکنش به حوادثپاریس گفت: این قبیل رفتارها ادامه موج افراطی گری و خشونت طلبی فیزیکی و فکری بی سابقه ای است که در دهه گذشته در جهان توسعه یافته و متاسفانه بدلیل سیاست های نادرست و برخوردهای دوگانه در مواجهه با خشونت ورزی و افراط گری سبب ترویج این قبیل اقدامات و رفتارها شده است.

وی ضمن تاکید دوباره بر ایده ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درباره جهان عاری از خشونت و افراط، ابرازامیدواری کرد که رهبران کشورهای جهان با هم فکری و اتخاذ یک سیاست یکپارچه و پرهیز از استانداردهای دوگانه، به درمان ریشه ای عوامل خشونت ورزی و افراطی گری بپردازند.