به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران مبلغ یکصدوچهارده میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت ناشی از سیل در استان های قزوین، لرستان و بوشهر اختصاص داد.

هیئت وزیران در جلسه روز ۲۹ تیرماه خود به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی موافقت کرد مبلغ یکصدوچهارده میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند(ش) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت ناشی از سیل در استان های قزوین، لرستان و بوشهر قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

مبالغ اختصاص داده شده را به تفکیک استان و موضوع اینجا ببینید

بر اساس این مصوبه، استانداری های مربوط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر دو ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ اول مردادماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.