براساس این گزارش تاجر انگشتر هم سومین نامزدی بود که امروز برای تصدی پست ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد.

نکته جالب توجه این نامزد ریاست جمهوریی این بود که چهار انگشتر به ارزش ۲۰ میلیون تومان در دست داشت که البته وی گردنبند و دستبند زنجیر نیز داشت.این تاجر خود را مرتضی حسینی ۵۴ معرفی کرده و در جمع خبرنگاران گفت: چون لیاقت ریاست جمهوری ندارم! در این دوره شرکت کردم.

وی تصریح کرد: ۴۰ هنر دارم و با ده فرمان و ده دستور پا به عرصه انتخابات گذاشته ام.

این تاجر با خبرنگارصحبت می کرد گفت: چند سال است که از همسرش طلاق گرفته و سه بار در لبنان و سه بار در سوریه به خواستگاری رفته است