در میان اخبار فراوانی که در ساعات اولیه ثبت نام روز چهارم از وزارت کشور مخابره شده حضور یکی از نامزدها با درشکه در محل ثبت نام توجه ها را به خود جلب کرد.