عصر ایران: همایش حماسه حضور در اصفهان با حضور مشایی و احمدی نژاد برگزار شد.