ملت ایران: در برنامه " پایش " شب گذشته ۱ اردیبهشت آماری از واجدین شرایط شرکت در انتخابات گزارش شد که علاوه بر اینکه جالب توجه بود، قابل تامل نیز بود. این آمار که از سوی مرکز آمار ایران گزارش شده بود نشان می داد که فقط ۱۸ درصد از واجدین شرایط در انتخابات از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند و ۸۲ درصد آنها تحصیلات دانشگاهی ندارند.

این آمار نشان می دهد که تاکید نامزد های انتخابات بر روی جامعه نخبگانی و ارائه برنامه متناسب با آنها که فقط ۱۸ درصد جامعه رای دهنده را شامل می شوند کار چندان درستی نیست و این کار نامزدها یعنی اینکه آنها نه تنها درک درستی از واقعیت جامعه ندارند بلکه به نوعی " نخبه زده " هستند و تحت تاثیر آنها از عموم جامعه رای دهنده که تحصیلات دانشگاهی ندارند غافل شده اند.

اما در این بین عموم نامزد های انتخاباتی هم می گویند که " نمی توان نقش نخبگان در جامعه را نادیده گرفت " و البته همین کافی است که در جامعه شکاف " توده و نخبه " شکل بگیرد و یکی از تاثیر گذار ترین شکاف های اجتماعی در انتخابات باشد.

در نتیجه باید گفت که کاندیدایی می تواند در انتخابات پیروز شود که توانایی داشته باشد این شکاف را پرکند یعنی کاندیدایی " نخبه گرا و توده پسند " باشد.

*راهکار برای کاندیدا ها چیست؟
کاندیدا های انتخابات ۹۲ که با توجه به کثرتشان باید تلاش بیشتری را در جهت کسب آراء مردم انجام دهند و مطمئنا نمی توانند فقط به جامعه دانشگاهی امیدوار باشند و چشم خود را به روی ۸۲ درصد رای دهندگان که قشر تعیین کننده هم هستند ببندند.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید علاوه بر اینکه برنامه ها و طرح هایشان را به صورت علمی برای جامعه دانشگاهی و دارای تحصیلات دانشگاهی تشریح کنند باید همان برنامه ها را برای عموم جامعه رای دهنده که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند با زبان ساده به طوری که قابل درک و برای آنها ملموس باشد توضیح دهند و شعارها و گفتمان خود را طوری انتخاب کنند که اکثریت جامعه آن گفتمان و شعار را با جان و دل بطلبد. مطمئنا این بهترین راهکاری است که می توان به کاندیدا های انتخابات ۹۲ پیشنهاد کرد، البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که بعضا این ساده سازی شعار ها و برنامه ها مورد سوء استفاده قرار می گیرد و نامزد های انتخابات طوری این شعار ها را به مردم ارائه می دهند که مردم نتوانند درک صحیحی از آن داشته باشند و به نوعی به " نام مردم ولی به کام کاندیدا و ستادش " شعارها و برنامه هایشان را تمام می کنند.

در این بین نقش جامعه نخبه و رسانه ها است که برجسته می شود و باید بنا بر رسالتی که بر دوششان است برای مردم روشنگری نمایند و مانع شوند از اینکه برخی از کاندیدا ها با مطرح کردن شعار های صرفا عامه پسند و نه اجرایی به تشویش اذهان عموم مردم بپردازند و از احساسات و نیاز های عموم جامعه سوء استفاده نمایند.