به گزارش اختصاصی ملت ایران چهار روزنامه مستقل در عراق هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. گزارش ها حاکی از آن است این افراد ضمن یورش به دفتر این چهار روزنامه تمامی وسایل و تجهیزات را در هم شکستند و روزنامه نگاران را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و حتی یک خبرنگار را از بالای بام به پایین پرت کردند.

طبق گفته مقامات عراقی این یکی از بی شرمانه ترین حملات بر علیه روزنامه نگاران در سال جاری بوده است. سخنگوی دولت نیز این حمله را محکوم کرده است.

به گفته ی دو سر دبیر، این حملات درحالی صورت گرفته است که اخیرا خبرهایی در انتقاد از رهبران عراق منتشر شده است.

بسام الشیخ سردبیر یکی از روزنامه های مورد حمله می گوید: " پیام این حملات این است که دهان را ببندیم. این یک سنت خطرناک است. "

حملاتی از این دست باعثشده است تا رسانه ها در عراق احساس نا امنی کنند. در حال حاضر عراق یکی از خطرناک ترین نقاط جهان برای خبرنگاران است.