به گزارش ملت ایران کارمندان و خبرنگاران بی بی سی در اعتراض به ناامنی شغلی و همین طور افزایش فشار کاری در این شبکه تلویزیونی دست به اعتصاب زدند.

خبرنگاران و کارمندان فنی بی بی سی در اعتراض به ناامنی شغلی و فشار کاری خود برای نصف روز دست به اعتصاب زدند.

اعضای «اتحادیه تجارت سرگرمی و رسانه های انگلیس» و «اتحادیه ملی خبرنگاران» امروز برای مدت دوازده ساعت اعتصاب کردند. انتظار می رود این اعتصاب برخی برنامه های زنده بی بی سی را با مشکل مواجه کند.

اتحادیه ها به برنامه تعدیل نیرو که گفته می شود در طول پنج سال آینده منجر به بیکاری دو هزار نفر از کارمندان این شبکه خواهد شد، اعتراض دارند. گری موریسی رئیس اتحادیه تجارت سرگرمی و رسانه های انگلیس همچنین در مورد افزایش فشار کاری بر روی کارمندان بی بی سی هشدار داد.

به گزارش پرس تی وی پیش از این نیز اعضای اتحادیه ملی خبرنگاران انگلیسی در ۱۸ فوریه در اعتراض به افزایش ساعات کاری در بی بی سی دست به اعتصاب زده بود.