نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محتوای بخش هایی از مستند «من روحانی هستم»، آن را ناصحیح دانست.

علی مطهری «مستند من روحانی هستم» را نوعی تخریب دانست و گفت: من این مستند را ندیدم، اما در جریان مطالب و محتوای آن هستم، در این مستند صحبت هایی از جمله این که دکتر روحانی در جریان قضیه مک فارلین بوده است، وجود دارد در حالی که چنین چیزی صحت ندارد.

او ادامه داد: یا قسمتی دیگر از این مستند که گفته شده دکتر روحانی جزء ٩٩ نفری بوده که با نخست وزیری موسوی مخالفت کرد، باید توجه داشت که اگر هم این گونه بوده، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می توانند آزادانه نظر خود را در موضوعات مختلف داشته باشند.

او در عین حال گفت که دولت باید وعده های خود را در زمینه هایی که ادامه روند آن به نفع کشور نیست، عملی کند.