فرارو: بعد از ظهر دیروز احمدی نژاد میزبان " احمد محمد علی " رییس بانک توسعه اسلامی بود.

در تصاویر زیر، اشتیاق رییس بانک توسعه اسلامی برای دیدن رییس جمهور، را می بینیم: