ملت ایران: سخنگوی اشتون اعلام کرد: ما دارو را برای مردم ایران تحریم نکردیم، دولت ایران دارو وارد نمی کند.

سخنگوی اشتون در اظهاراتی تأمل بر انگیز اعلام کرد: ما دارو را برای مردم ایران تحریم نکردیم، دولت ایران دارو وارد نمی کند.

انتشار این خبر در حالی است که چندی پیش به دلیل تحریم خرید نفت و تحریم بانک مرکزی ایران از سوی غربیها منجر به قطع تمامی شریان‌های پولی و مالی ایران که برای تأمین حیاتی‌ترین نیاز‌های کشور از جمله دارو می شد.