فارس: عضو فراکسیون روحانیون مجلس گفت: فراکسیون دیدار با آیت‌الله مهدوی کنی را در دستور کار خود دارد اما تاریخ دقیق این دیدار تا کنون مشخص نشده است.

سیدعلی طاهری عضو فراکسیون روحانیون مجلس گفت: اعضای فراکسیون روحانیون مجلس دیدار با آیت‌الله مهدوی‌کنی را در برنامه کاری خود دارند که درخواست آن ارسال شده اما تا کنون تاریخ دقیقی برای این دیدار مشخص نشده است.

وی افزود: در این دیدار مسائل روز کشور و از جمله مسائل فرهنگی مورد بحثقرار می‌گیرد و از نقطه‌نظرات آیت‌الله مهدوی کنی نیز استفاده می‌شود.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس اظهار داشت: فراکسیون روحانیون مجلس دیدار با شخصیتهای مختلف نظام را در دستور کار خود دارد و این امر تعاملی دوسویه میان فراکسیون روحانیون مجلس و شخصیتهای مختلف نظام به شمار می‌رود.