به گزارش سرویس سیاسی ملت ایران،لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱ _ جزءهای ۱ و ۲ بند(الف) و بندهای(ز) و(ح) و بند الحاقی ۱ به تبصره ۲، بندهای(ﻫ)،(و)،(ح)،(ط)،(ی)،(ک) و(ص) تبصره ۳، بند(ز) تبصره ۵، بند(ح) و جزء ۱ بند(ط) تبصره ۶، بند الحاقی ۲ به تبصره ۹، بندهای الحاقی ۱ و ۲ به تبصره ۱۱، تبصره ۱۳، بند(الف) و بند الحاقی به بند(د) و نیز بند الحاقی ۳ به بند(ﻫ) تبصره ۱۵، تبصره الحاقی ۹، تبصره الحاقی ۱۲، تبصره الحاقی ۱۳، تبصره الحاقی ۱۶، تبصره الحاقی ۱۷ و تبصره الحاقی ۲۰، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲ _ در بند ۵ جزء الحاقی ۱ به بند(ح) تبصره ۲، عبارت «هزینه ای(۷۵% طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانها)» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


۳ _ بند(ک) تبصره ۲، از حیثعدم واریز به خزانه کل کشور، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.


۴ _ در بند الحاقی ۱ ذیل جزء(ن) تبصره ۲ و بند الحاقی ۳ جزء(ص) به تبصره ۳ و جزء ۲ بند(الف) تبصره ۱۰ و تبصره الحاقی ۶ و بند(الف) تبصره الحاقی ۲۲، از جهت عدم ذکر معادل فارسی عبارت «فسیلی»، «کنسانتره»، «سیگنال»، «فیبر» و «سیکل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.


۵ _ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲، از حیثنداشتن سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.


۶ _ بند(ن) تبصره ۳، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است و همچنین از این حیثکه گزارش مربوطه باید به مجمع نمایندگان استان ها تقدیم شود، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.


۷ _ بند الحاقی ۲ به تبصره ۳، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است، همچنین این بند از این جهت که معلوم نیست آیا از قبل ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران بوده اند به موجب این قانون ملزم به تبعیت شده اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


۸ _ بند الحاقی ۴ به تبصره ۳، بند های(ز) و(ح) تبصره ۹، بند(د) تبصره ۱۹ و تبصره الحاقی ۲۸، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.


۹ _ در بند الحاقی ۵ به تبصره ۵، نظر به اینکه بند مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با توجه به نظر تفسیری شمارة ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷ / ۲۴ این شورا مستثنی نمودن شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در این بند از مصوبه مزبور، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.


۱۰ _ تبصره ۸، ماهیت بودجه ای ندارد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.(بندهای آن یا اصولاً ماهیت بودجه ای ندارند و یا مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارند.)


۱۱ _ در ذیل بند الحاقی ۱ به تبصره ۹، عبارت «تعیین سهم هر یک از موارد مذکور توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور»، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.


۱۲ _ بند(ج) تبصره ۱۵، علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح عبارتی است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی نیز می باشد.


۱۳ _ تبصره ۲۱، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این، از حیثاینکه پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


۱۴ _ در ذیل تبصره الحاقی ۴، نحوة تأمین مالی برای سازوکارهای لازم جهت راه اندازی طرحهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی نیز می باشد.


۱۵ _ تبصره الحاقی ۵، با حکم مذکور در ماده ۱۸۰ تفاوت دارد، علاوه بر این نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی است. همچنین حضور رئیس و نواب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کارگروه مذکور اشکال دارد.


۱۶ _ تبصره الحاقی ۸ وتبصره الحاقی ۲۷، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.


۱۷ _ بند(د) تبصره الحاقی ۲۱، مبنیاً بر تبصره ۸ اشکال دارد.

۱۸ _ در تبصره الحاقی ۲۵، آیا هیأت وزیران ملزم به درج بودجه مصوب شورای عالی مناطق در پیوست شمارة ۳ لایحه بودجه بدون اختیار در تغییر یا اضافه و کم نمودن آن ملزم می باشد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۹ _ همانطور که طی نامه شمارة ۵۰۹۰۶/۳۰ / ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۳ / ۱۲ این شورا در خصوص بودجه سال ۱۳۹۲ آمده و متأسفانه ظاهراً تا کنون اقدام مؤثری در این خصوص به عمل نیامده است؛ هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره مورد اشکال این شورا است، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. این اشکال در برخی از تبصره های این مصوبه نیز وجود دارد که به اهم آنها در بند یک این نامه اشاره شده است.

_ بدیهی است سایر ایرادات این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذکرات:

۱ _ جزء های الحاقی ۱ و۲ به بند(ح) تبصره ۲، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۲ _ در بندهای(الف)،(د)،(و) و(ح) تبصره ۶، ظاهراً منظور از «صکوک»، «صکوک اسلامی» است که باید اصلاح شود.