به گزارش اختصاصی ملت ایران عبدالله عبدل العزیز ۸۹ ساله در حالی که روی تخت بیمارستان الریاض بستری بود در تلویزوین دولتی ظاهر شد. درحالی که شایعاتی درباره سلامتی عبدل العزیز در سایتهای خبری طی چند روزگذشته منتشر شد دولت با نشان دادن اوضاع شاه در تلویزیون تا حدی به شایعات پایان داد وهمچنین امید ولیعهدهای عربستان تا حدی کم رنگ شد این درحالیست که گفته میشود ولیعهد سلیمان جانشین شاه می شود اما کاندیدهای دیگری هستند که ممکن است امیدی به جانشینی عبدل العزیز داشته باشند افرادی چون خالد فیصل و محمد بن نئیف.

در این تصویر ملک عبدالله در حالی که بر روی صندلی نشسته است، قهوه می نوشد و با عیادت کنندگان خود صحبت می کند.