هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول ایران را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخت.

براساس این گزارش در مورد اتهام مدیر مسئول نشریه ایران مبنی بر نشر مطالب خلاف واقع هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مجرم شناخت و در مورد اتهام توهین به مقام معظم رهبری، هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مجرم ندانست.

در خصوص اتهام توهین به مقامات عالی رتبه، هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت قریب به اتفاق متهم را مجرم شناخت ضمنا هیات مذکور متهم را مستحق تخفیف دانست و هیات منصفه مطبوعات به مدیر مسئول نشریه مذکور تذکر داد رسالت مطبوعاتی را مراعات کرده و در حفظ حرمت مقامات عالی کشور بکوشد.

در خصوص اتهام منتسب به مدیر مسئول نشریه همت و موج اندیشه(به شرح مندرج در پرونده) پس از حضور اعضای محترم دادگاه و هیات منصفه مطبوعات، اعلام شد که مدیر مسئول نشریه مذکور تقاضای استمهال کرده که مراتب و مورد موافقت دادگاه و هیات منصفه قرار گرفته است.