خودکشی در منزل نخست وزیر سابق

به گزارش ملت ایران به نقل از پلیس استهکلم یکی از ماموران امنیتی نخست وزیر سابق سوئد فردریک رینفلد با شلیک گلوله خودکشی کرد بر اساس این گزارش یک گارد امنیتی در منزل نخست وزیر سابق سوئد روز جمعه با شلیک گلوله اقدام به خودکشی کرد. پلیس گزارش می دهد تا کنون هیچ نشانه ای از سوء قصد یا جنایت یافت نشده است و آنچه مشخص است این که این مامور امنیتی خودکشی کرده است و حال نخست وزیر و خانواده اش خوب است.