به گزارش اختصاصی ملت ایران اسقف شیکاگو ضمن اینکه اوباما را با هیتلر و استالین مقایسه می کند اخیرا طی نامه ای اعلام کرده است سیاستمدارانی که از سقط جنین حمایت می کنند در واقع مثل این است که مسیح را انکارکردند. اسقف کلیسای کاتولیک، دنیل جنکی دستور داده است که کشیشان این نامه را درحضور مردم قرائت کنند. اسقف جنکی در نامه خود نوشته است که سیاستهای امریکا خلاف قوانین آزادی مذهب ماست. او در ادامه نامه خود اعلام کرده است که سیاست گذاران و دیگر حامیان سقط جنین کسانی هستند که خواستار کشته شدن یک طفل بی گناهند و درواقع مثل این است که مسیح را انکار کردند. وی اظهار داشته که مخالف کسانی است که برای بهبودی وضعیت سلامت جامعه از کشتن طفل بی گناهی حمایت می کنند. اسقف جنکی سیاستهای اوباما در زمینه رفاه اجتماعی و خانواده را با سیاستهای ستمگرانه هیتلر و استالین مقایسه کرده است.