ملت ایران:سلطان قابوس پادشاه عمان در سفر استانی به منطقه مسندم رفته است. او این سفر را به استفاده از کشتی اختصاصی اش انجام داد و در میانه راه با استقبال کشتی ها و شناورهای مردم روبه رو شد.

پادشاه عمان در سفر سال ۸۸ به تهران نیز در ابتدا با استفاده از کشتی از مسقط به بندرعباس آمد و سپس از طریق هواپیما به تهران سفر کرد.

تصاویر: استقبال دریایی از سلطان عمان