ملت ایران: این نماینده زن مجلس هلند از حزب " حیوانات " است که حامی حقوق حیوانات است. این خانم نماینده لباس خود را با هویج های به عمل آمده از باغچه خانه اش تزیین کرده است.

عصر ایران