خبرگزاری رویترز با اشاره به آغاز اجرایتوافق هسته ایموقت و گام به گام جمهوری اسلامی ایران باگروه۱ + ۵، اعلام کرد: به موجب این توافق فعالیت هسته ای ایران متوقف می شود و آمریکا واتحادیه اروپادرمقابل برخی تحریم های اقتصادی را طی شش ماه کاهش می دهند. رویترز روز دوشنبه به نقل از مقام های اتحادیه اروپا،جزییات تحریم های این اتحادیه را که در راستای بخشی از توافق یاد شده برچیده می شوند، به شرح ذیل منتشر کرد.

مقررات کلی:

- تمامی مبادلات باید از طریق بانک هایی صورت گیرد که تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار ندارند.

- تمامی قراردادها باید تا پیش از پایان دوره شش ماهه تعیین شده برای تعلیق تحریم ها در۲۰ ژوییه اجرایی شوند، مگر اینکه تعلیق تمدید شود.

حمل و نقل و بیمه محموله های نفتی:

- ممنوعیت تامین بیمه و حمل و نقل در زمینه محموله های نفت خام ایران به حالت تعلیق درمی آید.

- صرفا محموله های نفت خام پوشش بیمه داده می شوند، نه دیگر تولیدات نفتی،

- امکان ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه به کشورهای ثالثوارد کننده نفت ایران(هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان) فراهم می شود.

- امکان کرایه کشتی ها برای حمل نفت ایران فراهم می شود.

- خدمات رسانی به شرکت های ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا همچنان ممنوع خواهد بود، به این معنی که در صورت حمل نفت ایران توسط شرکت های تحت تحریم، شرکت های بیمه اتحادیه اروپا نمی توانند به آنها خدمات دهند.

در زمینه فرآورده های پتروشیمی:

- ممنوعیت واردات، خرید و یا حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایران به حالت تعلیق در می آید.

- تمامی خدمات رسانی ها همچون فاینانس، کمک مالی، بیمه و بیمه اتکایی از جمله برای کشورهای ثالثامکان پذیر می شود.

- تعلیق موقت تحریم ها، امکان مبادلات تجاری با شرکت های تحت کنترل وزارت نفت ایران را فراهم می سازد، حتی اگر این وزارتخانه همچنان تحت تحریم های اتحادیه اروپا باشد.

- حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایران مجاز خواهد شد، اما نه از طریق شرکت های تحت تحریم اتحادیه اروپا

تجارت در زمینه طلا و فلزات قیمتی:

- ممنوعیت تجارت طلا و فلزات گرا نبها با دولت ایران، نهادهای عمومی و بانک مرکزی ایران و یا افراد و نهادهای خصوصی که نماینده آنان هستند، به حالت تعلیق در می آید.

- خدمات رسانی های مرتبط همچون حمل و نقل تحت پوشش قرار می گیرند.

تسهیل تجارت قانونی:

- اتحادیه اروپا نقل و انتقالات مالی را برای تجارت در زمینه موارد تحریم نشده تسهیل می کند، همچون مبادلات تجاری برای اهداف بشردوستانه مانند مواد غذایی و دارو،

- اتحادیه اروپا در راستای افزایش نقل و انتقال مالی با ایران بدون نیاز به اجرای الزامات قانونی و نیز به منظور تسهیل مبادلات غیرتحریمی، سقف تمامی مجوزهای خود را تا ۱۰ برابر افزایش می دهد.