زن ایرانی زندانی در آمریکا آزاد شد

قلی خان در سال ۲۰۰۸ در ۳۱ سالگی به اتهام تلاش برای صدور تجهیزات نظامی به ایران به پنج سال حبس محکوم شد.