روزنامه کیهان امروز با تیتر نخست: «مذاکرات هسته ای از مسیر خارج شده ولی نمرده است» منتشر شد.