به گزارشملت ایراننقل از تسنیم، رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سیدضیاء هاشمی را به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب کرد.

در حکم فرجی دانا خطاب به هاشمی، اهتمام تام به مبانی فرهنگی و دینی، گسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به ویژه افزایش شادابی و نشاط ساسی براساس اصول اخلاقی و در راستای حفظ مصالح عمومی و منافع ملی با الهام از آموزه های اسلامی و راهبردهای دولت تدبیر و امید در پیشبرد برنامه های تقدیمی به مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.

سیدضیاء هاشمی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران است و پیش از این ریاست موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه را بر عهده داشته است.

عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تهران، ریاست گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، عضویت در کمیسیون تخصصی شورای عتف و عضویت در کمیسیون اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر سوابق وی به شمار می رود.