«معین ابو داهر» یکی از حمله کنندگان انتحاری است که به سفارت ایران در بیروت حمله کرد.

وی اهل شهر «صیدون»، سومین شهر بزرگ لبنان و از افراد نزدیک به شیخ احمد الاسیر، از سلفی های مخالف ایران و حزب الله معرفی شده است.