برترین ها: شب گذشته مقارن ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه در منطقه شرق تهران، برای لحظاتی، صدای شلیک ضد هوایی طنین انداز شد که باعثایجاد رعب در میان اهالی ساکن این محلات شد.

گفتنی است در منطقه شرق تهران تعداد زیادی پادگان از ارگان های مختلف از جمله ارتش و سپاه مستقر است که به صورت دوره ای به اجرای رزمایش می پردازند و احتمالا این شلیک ها ناشی از یکی از همین تمرینات دوره ای بوده است.