چین تعداد نیروهای غیرنظامی در ارتش آزادی بخش خلق چین را کاهش می‌دهد.

به نقل از خبرگزاری پی تی آی، ارتش آزادی بخش خلق چین با ۳ / ۲ میلیون نیرو بزرگترین ارتش جهان محسوب می‌شود. تعداد نیروهای غیر نظامی در ارتش آزادی بخش خلق چین با هدف بهینه سازی ساختار این ارتش کاهش می‌یابد.

ارتش چین در یگان‌های غیرنظامی خود خوانندگان و همچنین ورزشکاران را به خدمت گرفته است.

در این نقشه راه آمده است که نسبت افسران ارتش به سربازان و نسبت یگان‌های نظامی به غیرنظامی با توجه به نیازهای امنیتی کشور سنجیده خواهد شد.

هدف این اصلاحات که در نشست مهم حزب حاکم کمونیست چین اعلام شد ایجاد ارتشی قوی و مطیع حزب حاکم که قادر به پیروزی در هر نبردی باشد، در نظر گرفته شده است.