محمد جواد ظریف گفت: همیشه قبل از آغاز مذاکرات به کوه های مون بلان نگاه می کنم. در شرایطی که عکاس مشغول تصویربرداری از وزیر امورخارجه در اتاق وی در ژنو بود ظریف به کوه های مون بلان اشاره کرد و گفت خیلی وقت است که این کوه ها را ندیده ام ای کاش اولین باری که آمده بودم اینجا این کوه ها را می دیدم.

قله مون بلان بلندترین قله رشته کوه های آلپ است که مرز دو کشور فرانسه و ایتالیا را از یکدیگر جدا کرده است. مون بلان در زمان فرانسوی به معنی کوه سفید است.