به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، نثاری قائم مقام شهرداری منطقه ۱۸ شهردار منطقه ۱۹ می شود. پیش از این فتح اللهی شهردار منطقه ۱۹ بود.

همچنین فرهادی قائم مقام شهرداری منطقه۱۲شهردار منطقه ۱۴ می شود.

بر اساس این گزارش، جاوید معاون شهرسازی شهرداری تهران، شهردار منطقه ۴ شد.

شنیده شده بزودی در سایر معاونت ها و مدیریت های شهرداری تهران تغییراتی صورت می گیرد.