اعتراض نمازگران تهرانی به اظهارات وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا.