ملت ایران: فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۹۲ اعلام شد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که فرم های الکترونیکی انتخاب رشته خودشان را در سامانه ثبت نام سازمان ثبت کرده اند، می توانند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh. org نتیجه انتخاب رشته خودشان را مشاهده کنند.

شایان ذکر است از تعداد ۶۶۱ هزار و ۶۳۷ نفر انتخاب رشته کننده، ۵۲۲ هزار و ۱۴۴ نفر برای حضور در دانشگاه ها پذیرفته شده اند.