مراسم استقبال از معصومه ابتکار رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست.