به گزارش سرویس سیاسی ملت ایران در رای گیری برای شهردار پایتخت دو رقیب با کسب ۱۵ رای مساوی شدند و یک نفر رای ممتنع داد.

زورآزمایی نفس گیر دو رقیب شهرداری تهران در دور اول بدون نتیجه خاتمه یافت، چرا که هر دو با کسب ۱۵ رای مساوی شدند و یک نفر رای ممتنع داد.
برای دور دوم قرار شد رای گیری به صورت علنی برگزار شود تا مشخص شود از میان محسن هاشمی و قالیباف کدام یک در نهایت کلید شهرداری تهران را تحویل خواهد گرفت.

در نهایت لحظاتی قبل آقایقالیبافبا اختلاف تنها یک رای شهردار شد