جهان نوشت:

روزنامه های توقیف شده اصلاح طلبان با سپری شدن دوره توقیفشان به زودی وارد چرخه انتشار می شوند.

بنا بر اخبار دریافتی دوره محکومیت روزنامه های «نشاط» و «کارگزاران» پایان یافته و طی هماهنگی های صورت گرفته قرار است این روزنامه ها در چارچوب فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان وارد چرخه انتشار شوند.