ملت ایران: میانگین سنی وزرای معرفی شده توسط دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی ۵۸ سال است.

کم سن ترین فرد معرفی شده، طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد با ۵۳ سال و مسن ترین فرد، نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت با ۶۸ سال می باشد.

روحانی اولین رئیس جمهوری است که فهرست اعضای پیشنهادی کابینه خود را همزمان با مراسم تحلیف به مجلس ارائه کرده است.