بنا بر شنیده ها دکتر روحانی رییس جمهور منتخب که این روزها تحت فشار سهم خواهان قرار دارد، نظر محمد خاتمی را پذیرفت و یکی از دوستان و همشهریان وی را در کابینه خود جا داد.

دوست حسینی که در زمان خاتمی و با اصرار وی مدتی معاون وزیر صنایع و معادن بود، حالا قرار است توسط روحانی بعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شود.

این در حالی است که ناظران قابلیت او را در مقایسه با مدیران شاخص و سرشناس که در این بخش هستند، بسیار ضعیف ارزیابی می کنند. پیش از این روحانی، شریعتمداری و نعمت زاده را برای این پست در نظر گرفته بود.