چیستان
۱ - آن چیست که یک چشم و یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟

۲ - آن کدام جانوری است که هرگز آب نمی نوشد؟

۳ - شهرش سرخ است مردمش سیاه؟

۴ - می گذاریدش زمین ناله و زاری می کند بلندش می کنید ناله و زاری می کند؟

۵ - اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارین چند سیب دارید؟

۶ - از دختری پرسیدند: اسمت چیست؟ گفت: دو سال و شش ماه؛ اسم او چه بوده است؟

۷ - آن چیست هم در دهان است و هم از نام های دختران است؟

جواب
۱ - تلویزیون

۲ - موش کانگورویی

۳ - هندوانه

۴ - زنگوله

۵-۲ سیب

۶ - اسمش «سیما» بوده است، زیرا دو سال ۲۴ ماه است که با ۶ ماه جمعاً سی ماه یا «سیما» می شود.

۷ - مینا