ملت ایران: دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در تازه ترین تحقیقات خود، موفق شدند تا با انجام آزمایشات پیچیده، افکار موش های آزمایشگاهی را بخوانند.

این تحقیق می تواند در آینده برای کمک به بیمارانی که از آلزایمر رنج می برند، کمک کند.

این پروژه که به کمک ژن ها انجام شده با دریافت نور فلورسانس سبز رنگ از سلول های عصبی موش ها آنچه که در ذهن آن ها گذشته است را به محققین نشان داده است.

پژوهشگران می گویند، سلول های عصبی در هر موقعیتی یک حالت خاص دارند، برای مثال وقتی شما نزدیک میز می شوید سلول های عصبی یک حالت دارند و هنگامی که سمت صندلی می روید حالتی دیگر دارند.

موفقیت این پروژه می تواند در درمان بسیاری از بیماری ها کمک کند.