بر اساس توصیه کارشناس استرالیایی، دختران باید

از ازدواج با پسرهایی که وابسته به مادر هستند،

پسرهایی که در مسائل مالی افراط و تفریط دارند،

مردانی که هیچ دوستی ندارند، *

مردانی که شما را در حضور دیگران تحقیر می*کنند،

مردانی که نسبت به کارمندان زیردست خود بی ادب و گستاخ هستند،

مردانی که نمی*توانند به دیگران لبخند بزنند،

مردانی که دوست ندارند اختیارات خود را با دیگران تقسیم *کنند

ومردانی که همیشه شما را خنثی و بدون واکنش می*خواهند،

جدا خودداری کنند،

چون در آینده زندگی زناشویی موفقی نخواهند داشت…
aftabnews. ir