این جوان ۲۰ساله که در دانشگاه گئولف کانادا مشغول تحصیل بود پیش از اقدام به خودکشی در متنی برای کاربر ها نوشته بود:

«من تبدیل به قهرمان خودکشی خواهم شد».

گفتنی است هنگامی که او اتاق خوابگاه دانشجویی را آتش زد ۲۰۰کاربر اینترنتی این صحنه را تماشا کردند.

پس از وقوع آتش سوزی مأموران آتش نشانی به محل مراجعه کرده و این دانشجو را از مرگ حتمی نجات دادند.

در این حادثه ۲نفر از کارکنان خوابگاه دانشجویی نیز مصدوم شدند.