به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از سلول های پوستی ایجاد شدند و پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به انواع سلول های بدن را دارند، به همین دلیل می توان پیدایش آن ها را انقلابی در علوم زیست پزشکی مانند طب بازساختی، کشف داروها و مدل سازی بیماری ها دانستند.

اما این تکنولوژی جدید نیاز به بهبود بخشیدن دارد زیرا طی فرایند معمولی بازبرنامه ریزی تنها شمار اندکی از سلول های پوستی بالغ به iPSC تبدیل می شوند.

در مطالعه ای جدید که با هدف ایجاد یک مدل سلولی برای مطالعه فیبرودیسپلازیا اوسیفیکانز پروگرسیوا(FOP) صورت گرفت محققین راه جدیدی را برای افزایش راندمان بازبرنامه ریزی کشف کردند.

این بیماری ژنتیکی بسیار نادر منجر به تبدیل شدن عضلات، تاندون ها و لیگامنت ها به استخوان می شود که به همین دلیل آن را سندرم مرد سنگی نیز می نامند.

این بیماری بدلیل موتاسیون در ژن ACVR1 اتفاق می افتد که موجب فعالیت بیش از حد سیگنالینگ BMP‌می شود. در این مطالعه آن دریافتند که می توان از سلول های مشتق از بیماران مبتلا به FOP در مقایسه با افراد سالم، iPSC بیشتری تولید کرد.

آن ها براین باورند که این امر به دلیل این است که سیگنالینگ BMP خودنوزایی سلول ها را افزایش می دهد و موجب می شود که آن ها در حالت پرتوانی باقی بمانند.

برای اثبات این امر، زمانی که آن ها مسیر BMP‌را در این سلول های مشتق از FOP مهار کردند تعداد سلول iPS‌کمتری تولید شد و زمانی که آن ها BMP‌را فعال کردند میزان iPSC‌بیشتری بدست آوردند.

این اولین بار است که مطالعه نشان می دهد که موتاسیون های ژنتیکی که به صورت طبیعی اتفاق می افتند می توانند کارایی تولید iPSC را بهبود ببخشند.

تولید iPSCها از سلول های بیمارانی که ناقل یک موتاسیون ژنتیکی هستند نه تنها برای مدل سازی بیماری مفید است، بلکه می تواند دیدگاه های جدیدی را در مورد فرایند بازبرنامه ریزی ارائه دهد.

این مطالعه توسط دکتر یاماناکا(برنده نوبل برای تولید iPSCها) و همکارانش در دانشگاه گلدستون انجام گرفته است.