ملت ایران: حوالی ساعت ۱۵ دیروز دختر نوجوانی در خیابان حافظ اقدام به خودکشی کرد.
در این حادثه دختر نوجوانی حدودا ۱۷ ساله با روپوش مدرسه خودش را از پل عابر پیاده نرسیده به پل حافظ(خیابان فیروزگر) به خیابان انداخت.
«فرهاد» یکی از شاهدان عینی ماجرا، گفت: «من دیدم که این دختر از نرده های پل خودش را آویزان کرده. ابتدا تصور کردم چیزی مثل شال یا لباسش از پل آویزان شده و می خواهد آن را بردارد.
اما لحظاتی بعد خودش را از نرده های پل آویزان کرد. چیزی حدود ۱۰ ثانیه با دست هایش از پل آویزان بود و قبل از آنکه ما بتوانیم کاری بکنیم، خودش را پرت کرد.»
بر اساس مشاهدات خبرنگار ما این دختر ظاهرا آسیب جدی ندیده بود و تنها بهت زده به جمعیت زیادی که دورش جمع شده بودند نگاه می کرد و چند بار نیز کلمه «مامان» را تکرار کرد.

نکته جالب اینکه در این حادثه هم تجمع مردم و ماشین ها برای تماشای حادثه، ترافیک سنگینی ایجاد کرد و مانع از امداد رسانی به موقع شد.
البته باز هم اورژانس با تاخیر به محل اعزام شد. «حامد» یکی از کسبه محل که برای نخستین بار به اورژانس تلفن کرده بود، گفت: «آمبولانس تقریبا ۲۰ دقیقه بعد به محل رسید و چند دقیقه ای هم در ترافیک خیابان معطل ماند.
من از راننده آمبولانس پرسیدم چرا دیر آمده و او گفت مرکز اورژانس نشانی درستی به آنها نداده و ابتدا به خیابان آبان در همین محدوده رفته اند.»

با انتقال مصدوم توسط اورژانس، خیابان خلوت و ترافیک عادی شد.